top of page

בעמוד השונות ייכללו כל הדברים שלא נכנסים לאף קטגוריה אחרת. סיפורים מעניינים שהיו עם תיקונים, או כל דבר אחר שבא לי לכתוב...

bottom of page